Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769)

pobierz plik

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058)

pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406)

pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218 poz. 1439)

pobierz plik

 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)

pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późni. zm.)

pobierz plik

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

pobierz plik

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

pobierz plik

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późni. zm.)

pobierz plik

 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowieniu wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024)

pobierz plik

 • Uchwała Nr XXXV/338/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Sędziszów Małopolski w zakresie dożywiania na lata 2017 - 2020"

pobierz plik

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)

pobierz plik

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

pobierz plik

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)

pobierz plik

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305)

pobierz plik

 • Uchwała Nr XXVII/272/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 16 września 2009 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Sędziszów Małopolski

pobierz plik

 • Uchwała nr XXXIX/366/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
pobierz plik
 • Uchwała nr XLI/398/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
pobierz plik
2017BH08 do góry
W tym dziale

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies