Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

I. Kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności. W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 514 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego. Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

II. Ogólny tryb postępowania:

Klient składa do OPS odręczny wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (zaświadczenia o wynagrodzeniu, odcinki od świadczeń emerytalno - rentowych netto z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku). Wniosek po wpisaniu do rejestru dokumentów wpływających przekazywany jest pracownikowi socjalnemu, właściwemu dla terenu zamieszkania wnioskodawcy. Po otrzymaniu wniosku pracownik socjalny w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W sprawach niecierpiących zwłoki wymagających pilnej interwencji Ośrodka Pomocy Społecznej, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może domagać się złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Po przeprowadzenia wywiadu, skompletowaniu dokumentacji i ustaleniu planu pomocy, sprawa przekazywana jest do akceptacji Kierownikowi OPS a następnie wydania decyzji administracyjnej. Zakończenie postępowania w sprawie udzielenia pomocy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych, wymagających wyjaśnienia nie później niż w ciągu 2 miesięcy (po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy o konieczności przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy). Zgodnie z art. 109 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznawał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej, majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznawania świadczeń.

2017BH08 do góry

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies