Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim realizuje projekt pt. „Zwiększenie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Sędziszów Małopolski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.03.2018 r. do 31.10.2020 r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 21 osób starszych/niesamodzielnych z terenu gminy Sędziszów Małopolski, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, poprzez wsparcie ułatwiające pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Realizacja projektu poprzez założone w nim działania przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów :

- Zwiększenia liczby i jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób, które nie posiadają takiej formy wsparcia

- Przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych/niesamodzielnych poprzez objęcie ich usługami opiekuńczymi

- Wzmocnieniu poprzez usługi opiekuńcze poczucia bezpieczeństwa.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby starsze/niesamodzielne, zamieszkałe na terenie gminy Sędziszów Małopolski.
Dodatkowe punkty przy rekrutacji otrzymają osoby: doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną,
z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, korzystające z PO PŻ, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie.

Usługi opiekuńcze świadczone będą od 1 maja 2018 roku.

Projekt przewiduje częściową odpłatność za usługi opiekuńcze uczestników, których dochód przekracza 150 % kryterium dochodowego w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Beneficjenci objęci zostaną również pomocą finansową w postaci zasiłków celowych zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej.

Wartość projektu - 806 552,50 zł:
- kwota dofinansowania z Unii Europejskiej - 766 224,50 zł,
- wkład własny - 40 328,00 zł

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, ul.3 Maja 25, pokój nr 25, na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mgops.sedziszow, telefonicznie 17 22 16 620 lub e-mailowo mgops@sedziszow-mlp.pl

Załączniki

Brak wiadomości.

Na skróty

  • BIP
  • e-PUAP
  • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
  • MRPiPS
  • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
  • Klub "Senior+"
  • Ogólnopolska Karta Seniora
  • Sędziszowskie Pudełko Zycia
  • Podkarpacki Bank Żywności
  • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies