Rozmiar czcionki: A A+ A++

ul. 3 Maja 25
39-120 Sędziszów Małopolski
tel./fax: 17 2216 588

Program "RODZINA 500+"

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (Program "RODZINA 500+")
na każde dziecko i bez kryterium dochodowego.

Akty prawne​

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 czerwca 2019r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia
wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć drogą elektroniczną
począwszy od 01 lipca 2019r. przez:

- Portal Emp@tia,

- PUE ZUS,

- system bankowości elektronicznej,

natomiast od 1 sierpnia 2019 r. można złożyć droga tradycyjną (papierową) osobiście
w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 25
lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

Zasady przyznawania

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:​

Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

a. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,

b. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych
o zabezpieczeniu społecznym,

c. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094
i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy
na podstawie wizy,

e. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

• na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

• w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

• jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

f. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

• na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

• na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych
lub prac rozwojowych,

• w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

• z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom (obywatelom polskim i cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. (art. 1 ust. 3 ustawy).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego.

Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego:

a. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków
do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Od 1 stycznia 2018 r. całość zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowanych przez przejęli właściwi wojewodowie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

W przypadku przebywania osoby lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ WYPŁATA SWIADCZENIA

Wnioski o świadczenie wychowawcze złożone od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpień 2019 r. będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 październik 2019r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze złożone we wrześniu 2019 r.
będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 30 listopada 2019r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze złożone w październiku 2019 r.
będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 grudnia 2019r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze złożone w listopadzie 2019 r.
będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze złożone w grudniu 2019 r.
będą rozpatrzone i wypłacone do dnia 29 lutego 2020 r.


Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania.

Na skróty

 • BIP
 • e-PUAP
 • Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim
 • MRPiPS
 • Karta Rodziny Wielodzietnej 3+
 • Klub "Senior+"
 • Ogólnopolska Karta Seniora
 • Sędziszowskie Pudełko Zycia
 • Podkarpacki Bank Żywności
 • Projekty

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies